IC Konferencije

PROGRAMSKI ODBOR

Predsjednica Programskog odbora:

Trenutno radi u velikoj specijaliziranoj školi za učenike s poremećajem iz spektra autizma kao voditelj za istraživanje i razvoj u području autizma. Njezina poslovna uloga odražava njezine najuže interese – rad s djecom s teškoćama u razvoju i istraživački pristup. Završila je studij edukacijske rehabilitacije (univ.bac.rehab.educ) te studij usmjeren obrazovnom pristupu različitosti (Educational Treatment of Diversity, MA, Latvijas Universitate) te je edukaciju nastavila putem nastavnog i istraživačkog rada u čak četiri europske države. Njezino doktorsko istraživanje bavilo se dizajnom i implementacijom proširene stvarnosti u inkluzivnom obrazovanju s posebnim naglaskom na uključivanje i suradnički rad između učenika s ADHD-om i njihovih neurotipičnih vršnjaka.
Njezin trenutni fokus je na istraživanju i obrazovnoj praksi na području autizma, posebno na aktivnom uključivanju mladih u sve segmente društva, kreativnim metodama poučavanja i optimalnom senzornom okruženju.

Članovi Programskog odbora:

Ana Wagner Jakab izvanredna je profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.
Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju, na izvanrednom studiju kao i na poslijediplomskom specijalističkom studiju Rana intervencija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kao i na studiju Edukacijske-rehabilitacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru. Autorica je 20 objavljenih znanstvenih radova i prezentirala na 33 međunarodna i domaća skupa. Završila je nekoliko međunarodnih, višegodišnjih edukacija od kojih se može istaknuti Edukacija iz Montessori predškolske pedagogije u organizaciji MEPI- Montessori Educational Programs International i edukacija iz Gestalt psihoterapije u organizaciji IGW- Institut fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg. Članica je Kabineta za psihoterapiju u Centru za rehabilitaciju, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Omiljeno područje rada joj je rad s obitelji djece s teškoćama naročito sa sestrama i braćom djece s teškoćama.

Redovita je profesorica u trajnom zvanju i znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, redovita članica Hrvatske akademije odgojno obrazovnih znanosti i članica njezinog Predsjedništva. Voditeljica je poslijediplomskog doktorskog studija u okviru kojeg je sunositeljica više kolegija koje izvodi na engleskom jeziku. Predstavnica je Fakulteta u Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije i članica je Panela za vrednovanje znanstvenih projekata Nacionalne zaklade za znanost. Voditeljica je suradnje studijskog programa- Rehabilitacija s Indiana State University, College of Health and Human Services, Department of Kinesiology, Recreation and Sport.
Osnovala je i pokrenula kontinuiranu aktivnost senzorno integrativne procjene u Kabinetu za senzornu integraciju, Nastavno- kliničkog centra Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čija je i voditeljica. Koautorica je interdisciplinarnog tehnološkog projekta „Prvi hrvatski Višeosjetilni park”, na osnovu kojeg je grad Zagreb uvršten u katalog ekoloških gradova Europe.
Kontinuirano izvodi stručne edukacije iz Senzorne integracije kroz više razina/ modula, za edukacijske rehabilitatore i stručnjake drugih profesija u okviru Centra za cjeloživotno učenje, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Članica je i jedna od osnivačica više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih udruženja i jedne nevladine, neprofitne organizacije.

Rea Fulgosi Masnjak

Ana Katušić je docentica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat stječe na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Dodatno se usavršava iz područja neurobihevioralne i neuromotoričke procjene dojenčadi. Od 2018. djeluje i kao znanstveni suradnik na Znanstvenom centru izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost pri Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Mihaela je doktorand na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predavač na Zdravstvenom veleučilištu. Svoj profesionalni razvoj započinje na Visokoj zdravstvenoj školi na smjerovima radne i fizioterapije. 2017. godine diplomira na Specijalističkom diplomskom studiju fizioterapije (smjer Neurofizioterapija), a 2019. godine diplomira na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, smjer sveučilišni diplomski studij fizioterapije.
Svoje dugogodišnje kliničko iskustvo u radu stekla je u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak gdje je radila kao voditeljica Kabineta za terapiju senzorne integracije. Svoj interes i znanja u fizioterapiji u pedijatriji stjecala je stručnim usavršavanjima. Pristupila je mnogim edukacijama ali izdvajamo samo par koje su najviše usmjerile njezin rad: SIAT instruktora, SI baby terapeuta, certificirani stručni voditelj terapijskog psa, Neurorazvojni Bobath i MAES terapeut.
Svoja stručna znanje stjecala je godinama u Münchenu i Penzebergu. Povezana je kroz edukacije i razmjene stručnih spoznaja s The University of Southern California, Division of Occupational Science and Occupational Therapy/Western Psychological Services (WPS) i STAR Institute for Sensory Processing, Colorado. Začetnik je ideje i projekta „Terapija senzorne integracije uz terapijskog psa“, u
Rehabilitacijskom centru Silver, Zagreb. Uvodi terapijskog psa u rad Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, te aktivno sudjeluje na međunarodnim kongresima za fizioterapeute i radne terapeute.

Claire Sangster Jokić predavačica je na Studiju radne terapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Završila je diplomski studij psihologije i radne terapije u Kanadi i poslijediplomske studije na Sveučilištu u Cambridgeu. Kao radni terapeut u Kanadi, Claire je radila u integriranom centru za obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju. Njezini znanstveni interesi uključuju okupacijsku i socijalnu participaciju osoba s invaliditetom, djece s razvojnim poremećajem koordinacije i kognitivne pristupe za omogućavanje sudjelovanja u svakodnevnim aktivnostima.

Claire Sangster Jokic

Voditeljica Stručne jedinice logopedije i rehabilitacije slušanja u Centru za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb; Marte Meo supervizorica, instruktorica Senzorno integracijske pedagogije prema GSID principima, SI Baby i i Floortime terapeutkinja, uključena u napredni intenzivni mentorski program STAR Instituta, Denever, Colorado. Kontinuirano provodi praktične edukacije za stručnjake u području tretmana djece s razvojnim teškoćama, a uz dugogodišnji rad s obiteljima djece s komunikacijskim teškoćama i razvoj profesionalnog identiteta, započela je i put u Gestalt psihoterapiju.

dr. sc. Sanja Jandrić, radi kao psiholog na Zavodu za dječju i adolescentu psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Osijeku iz znanstvenog polja Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija. Sudski je vještak za psihologiju. Tajnica Udruge za Ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije. Autor je i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova objavljenih i citiranih u Current Content i Web of science bazama podataka. Članica je Hrvatske psihološke komore, Društva za psihološku pomoć Sunce, Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata i American Psychopathological Association.

Vladimir Bjelobrk rođen je 1985. u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu jezičnog gimnazijskog usmjerenja. U svibnju 2011. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku završio je diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti i pedagogije. Na istom Fakultetu 2013. godine upisuje poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole. Nakon studija, devet godina radio je na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga u predškolskoj ustanovi, osnovnoj školi, srednjoj strukovnoj školi i gimnaziji. Od 2018. do 2020. godine bio je voditelj mjere stručne pomoći i podrške u ostvarivanju roditeljske skrbi i voditelj mjere pojačane brige i nadzora nad djecom i mladeži kao vanjski suradnik Centra za socijalnu skrb u Osijeku. U siječnju 2021. godine imenovan je ravnateljem Centra za autizam u Osijeku. Osim stručnog rada, bavi se znanstveno-istraživačkim radom, a središnji istraživački interesi vezani su mu uz područja rizičnog ponašanja djece i adolescenata te inkluzivnih pristupa u odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Član je Hrvatskog pedagogijskog društva, Saveza edukacijskih rehabilitatora (SERH) i Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ).

Izv.prof.dr.sc. Renata Jukić predsjednica je Katedre za didaktiku na Odsjeku za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. U proteklih 10 godina obnašala je dužnost voditeljice Odsjeka za pedagogiju, voditeljice Programa za pedagoško psihološko didaktičko metodičku izobrazbu te v.d. prodekanice za nastavu i studente. Podruĉja njezina znanstveno -istrazivackog rada jesu: didaktika, teorije kurikuluma, pedagoška komunikacija, pedagogija odrźivog razvoja, andragogija.

Doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić prodekanica je za znanost i međunarodnu suradnju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Završila je studije fizioterapije i kineziologije te doktorirala iz područja primijenjene kineziologije na Univerzi na Primorskem, Kopar, Slovenija. Izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika u interdisciplinarnim područjima znanosti te u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti. 2018. godine izabrana je u znanstveno – nastavno zvanje docenta u području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 2021. godine izabrana je u znanstveno – nastavno zvanje docenta u istom području i polju na Kineziološkom fakultetu Osijek gdje je trenutno zaposlena.

Suvlasnica Kabineta Sinapsus, doktorandica na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Znanstveno-istraživački fokus je na utjecajima prenatalnih čimbenika na psihimotoričke funkcije u ranoj i predškolskoj dobi. Stručni fokus je na radu sa stručnjacima i studentima.

Zoe je imenovana za znanstvenu i nastavnu suradnicu u Medicinskom i edukacijskom centru za inovacije i istraživanje (Medical Education Innovation and Research Centre, MEDIC) u lipnju 2020.
Zoe je završila doktorat na području art psihoterapije kao alata za prevenciju zdravstvenih poteškoća u djetinjstvu. Prethodno obrazovanje usavršavala je na području zdravstvenih istraživanja, terapije igrom te na području predškolskog odgoja i obrazovanja. Također je suradnica na Akademiji visokog obrazovanja (FHEA) i postdoktorska znanstvenica koja istražuje utjecaj umjetnosti i art terapija na zdravlje i dobrobit djece. Njezin prethodni rad uključivao je poučavanje u školama i sveučilištima u Grčkoj, Kini i Velikoj Britaniji. Kao znanstveni novak u MEDIC-u, trenutno surađuje s nacionalnim i međunarodnim institucijama na istraživačkim projektima vezanim uz zdravstveni trening; formiranje identiteta; uključenost i raznolikost u medicinskom obrazovanju.

Ludmila Smirnova profesorica je obrazovanja na fakultetu Mount Saint Mary, Newburgh, N.Y., gdje predaje posljednjih 15 godina. Predaje kolegije iz područja kreiranja obrazovnog kurikuluma, psihologije učenja i metoda poučavanja uz pomoć tehnologije. Postala je sve prepoznatljivija po svom vodstvu u primjeni novih internetskih tehnologija u obrazovanju. Vodila je brojne radionice o primjeni Smart Technologies i Web 2.0 alata na fakultetu i razredima osnovnih i srednjih škola. Radila je kao profesorica obrazovanja na Volgogradskom državnom pedagoškom sveučilištu u Rusiji gdje je također bila dekanica Škole za strane jezike. Tijekom svoje 25-godišnje karijere dr. Smirnova je bila poznata po svom radu na inovativnim pristupima podučavanju te je objavila je preko sedamdeset publikacija temeljenih na njezinom radu u Rusiji. Ko-dizajnerica je i suvoditeljica radionica Moodlea za učitelje na IT4AL-u (Integrating Technology for Life-Long Learning). Dobitnica je nagrade Achieving Chapter Excellence. Profesorica Smirnova je certificirani Smart Board Trainer, certificirani ThingLink i certificirani VoiceThread Educator. Vodi trening radionice u MSMC-u, na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Vodila je brojne radionice i izlagala na AACE/EdMemia konferencijama za edukatore iz cijelog svijeta od 2007. godine.

Sonya Abbye Taylor započela je svoju karijeru kao učiteljica te je podučavala učenike svih dobnih skupina sa širokim spektrom sposobnosti i teškoća. Radila je kao konzultant za korporacije, razvijajući obrazovne programe kako bi zaposlenicima omogućili napredovanje u karijeri te za školske okruge koji su nastojali poboljšati programe specijalnog obrazovanja. Radila je kao profesorica i predsjednica Odjela za obrazovanje na fakultetu College of New Rochelle te je bila pomoćnica nadzornika za kurikulum i nastavu u dva različita školska okruga. Njezino trenutno istraživanje uključuje identificiranje komponenti uspješnog zajedničkog podučavanja.

Clare predaje na preddiplomskom i poslijediplomskom studiju na Sveučilištu Edge Hill University kolegije usmjerene na sociologiju obrazovanja, obrazovne razlike, inkluzivnu pedagogiju i socijalnu pravdu te multimodalne istraživačke metodologije. Clare je razvila Program poslijediplomskog istraživačkog usavršavanja (Postgraduate Research Training Programme).

Fiona je razvila nacionalnu i međunarodnu reputaciju na području istraživanja inkluzivnog obrazovanja, autizma i metodologija vizualnog istraživanja. U svom istraživačkom radu usmjerava se na pitanja socijalne pravde i utjecaja na živote marginaliziranih učenika. Mentorica je za doktorske studije u sklopu ljetne škole na Sveučilištu u Trondheimu i Sveučilištu u Hamburgu. Fiona je jedna od urednica časopisa British Journal of Special Education, članica Akademije visokog obrazovanja i članica RSA (Kraljevskog društva za poticanje umjetnosti, proizvodnje i trgovine).